• امام جمعه اشکذر در جمع مبلغان و روحانیون شهرستان تاکید کرد
    ذکر مشکلات فرهنگی و محلی شهرستان در منابر توسط روحانیون
    امام جمعه اشکذر در جمع مبلغان و روحانیون شهرستان، بر ذکر نکات محلی، مشکلات فرهنگی و مفاسد در حال شیوع ازجمله فحشا و مواد مخدر توسط روحانیون در حاشیه مراسم‌ها و منبرها تاکید کرد.