• Sabat
  • نظرسنجی

    آیا با توسعه صنایع آلاینده و پر آبخواه در شهرستان اشکذر، حتی با نظارت محیط زیست موافقید؟


  • مبارزه با فساد، عالی ترین مقام دولتی چین در استان فوجیان را به زیر کشید
    مقامات قضایی چین در تازه ترین اقدامات خود در برخورد با متخلفان و مفسدان اقتصادی، استاندار استان «فوجیان» در جنوب شرق چین را که از مقام های بلندپایه دولتی در این کشور محسوب می شود، به اتهام فساد مالی دستگیر کردند.