• ۴ اقدام مهم قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان
    تا قدم گذاشتن در ماه میمهانی پر شکوه خداوند، فرصت چندانی نداریم، کاش اینقدر که برای مهمانی های عادی تدارک می دیدم و برنامه ریزی می کردیم کمی هم برای مهمانی بزرگی که فرشتگان و آسمانیان مهمان زمین ما می شوند خود را می آراستیم.