• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • بزدوی
    « آوای اشکذر» روی پیشخوان مطبوعات
    ماهنامه اجتماعی فرهنگی «آوای اشکذر» به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی مهدی جعفری نسب اجازه انتشار یافت.