• جلسه کارگروه توسعه صادرات استان برگزار شد
    جلسه كارگروه توسعه صادرات استان يزد روز شنبه به رياست استاندار برگزار شد