• در جلسه شوراي سلامت شهرستان اشكذر مطرح شد؛
    تشکیل کارگروه تخصصی بررسی آلودگی هوا در شهرستان
    در دومين جلسه شوراي سلامت شهرستان اشكذر اعضا این شورا بر تشكيل كارگروه تخصصي بررسي آلودگي هوا در شهرستان تاكيد کردند.