• کارگاه آموزشی آشنایی با مت آمفتامین اشکذر برگزار شد
    كارگاه آموزشي آشنايي با مت آمفتامين با حضور كليه پرسنل مركز بهداشت شهرستان اشكذر برگزار شد.