• برای نخستین بار دريزد
    درمان قطع خونریزی ریوی و مجراى تنفسى از طریق پوست
    درمان قطع خونریزی ریوی و مجراى تنفسى از طریق پوست براي اولين بار در يزد، بدون عمل جراحي با موفقيت انجام شد