• انتخاب کارشناس مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان اشکذر به عنوان کارمند نمونه
    خانم فاطمه کمالیان؛کارشناس امور آزمون وآموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان اشکذربه عنوان کارمند نمونه این شهرستان معرفی شد.