• مکمل کلسیم نقشی در پرفشاری خون ندارد/ نمکدان را سر سفره غذا نیاورید!
    كارشناس تغذيه مركز بهداشت استان يزد با بيان اين كه نتايج اكثر مطالعات حاکی از آن است که ارتباط قابل توجهی میان دریافت کلسیم و بروز فشارخون بالا وجود ندارد گفت: نقش مکمل کلسیم در پیشگیری از پرفشاری خون هنوز ناشناخته است.