جوکار در نطق میان دستور:
عزم بزرگ در عرصه اقتصاد و فرهنگ برعهده ملت، دولت و مجلس است
جوکار در نطق در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور اظهار داشت: عزم بزرگ در عرصه اقتصاد و فرهنگ برعهده ملت، دولت و مجلس است.