• Sabat Sabat
  • فرماندار میبد:
    میبد شایستگی داشتن یک نماینده مستقل در مجلس را دارد
    فرماندار میبد تغییر حوزه انتخابی میبد با اشکذر و یزد با دو نماینده را بدترین حالت برای شهرستان میبد دانست و گفت: داشتن یک نماینده مستقل حق مردم میبد است و از این حق نمی‌گذریم.