• Sabat Sabat

  • ۴ نفر از فرمانداران جدید استان مشخص شدند
    این روزها بعد از مشخص شدن استاندار یزد، بحث داغ تغییر فرمانداران شهرستان های استان نیز بعنوان مسئله روز در مجامع سیاسی و عمومی مطرح است .