• شاخص های انتخاب فرمانداران از دیدگاه استاندار یزد
    استاندار یزد اظهار داشت : در انتصابات به تجربه، تخصص، توانمندی، کارایی، شجاعت، بردباری و سعه صدر افراد توجه خواهد شد.