• Sabat Sabat

  • فیلم زیبا از آیین سنتی «جوش دوره» در حسینیه سفید اشکذر
    در ادامه فیلمی زیبا از آیین سنتی «جوش دوره» در حسینیه سفید اشکذر را مشاهده می کنید.