• فوت اولین زائر از استان یزد در حادثه منا تایید شد
    فوت محمدرضا کارگر حاجی آبادی یکی از مفقودان حادثه منا از استان یزد به تایید مدیر کاروان وی رسیده و این موضوع به خانواده این مرحوم اطلاع داده شده است.