• راننده تاکسی در اشکذر توسط مسافر غیر بومی به قتل رسید
    راننده تاکسی در اشکذر که چند روز پیش توسط مسافر غیر بومی خود ربوده شده بود، به قتل رسید.