• Sabat
  • نظرسنجی

    آیا با توسعه صنایع آلاینده و پر آبخواه در شهرستان اشکذر، حتی با نظارت محیط زیست موافقید؟


  • عکس: شجاعیه قبل و بعد از بمباران اسراییل
    شفقنا- عکس: شجاعیه قبل و بعد از بمباران اسراییل.