+ عکس
امام زاده سیدکافی کافی آباد غبارروبی و عطرافشانی شد
در مراسمي با حضور امام‌جمعه بخش خضرآباد، بخشدار منطقه، سرپرست اوقاف و امور خيريه اشکذر و هيئت‌امناي اين امامزاده آستان مقدس امامزاده سيد کافي کافي آباد غبارروبي و عطرافشاني شد.

غبارروبی آستان مقدس امام زاده سیدکافی با حضور مسئولین
در مراسمی با حضور امام‌جمعه بخش خضرآباد بخشدار سرپرست اوقاف و امور خیریه اشکذر و هیئت‌امنای این امامزاده آستان مقدس امامزاده سید کافی کافی آباد غبارروبی و عطرافشانی شد.