• Sabat

  • این Download Manager فوق العاده، رقبا را کنار میزند!
    امروزه در بازار نرم افزارها شاهد حضور تعداد زیادی از ابزارهای دانلود فایل از اینترنت هستیم. به گونه ای که رقابت شدیدی در بین این نرم افزارها برای بدست آوردن کاربران بیشتر در جریان است. اما این Download Manager جدید از ابزار و امکانات فوق العاده ای برخوردار است که به جد میتوان گفت، سایر رقبا را در زمانی اندک کنار زده یا در تنگنا قرار میدهد!