• اميني:
    مسئله طلاق نیازمند بررسی در ابعاد گوناگون است
    معاون امور سازمانهاي مردم نهاد وزارت كشور گفت: برخي آسيب هاي اجتماعي نظير طلاق، نيازمند بررسي در ابعاد گوناگون است