• برنامه تلویزیونی طعم زندگی فردا با حضور رئیس دانشگاه علم و هنر اشکذر
    برنامه زنده تلویزیونی طعم زندگی فردا با حضور دکتر محسن سعیدمنش مهمان بینندگان یزدی ها است.