• مدير کميته امداد امام خميني(ره) اشکذر:
    فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان اشکذر با مددجویان کمیته امداد دیدار کردند
    مدير کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان اشکذر گفت: در راستاي اجراي طرح مفتاح الجنه، معاون فرماندار، بخشداران و جمعي از مسئولين شهرستان با خانواده هاي مددجويان تحت حمايت ديدار کردند.