• نمایندگی صنعت معدن وتجارت اشکذر:
    با اجرای “طرح تناسب تحویل آرد با نوع پخت” کیفیت نان افزایش می یابد
    طرح تناسب تحویل آرد با نوع پخت از بهمن ماه سال گذشته در تمام واحدهای نانوایی استان اجرایی شده است وهمچنان نیز در شهرستان اشکذر هم این طرح شروع واکنون به صورت کامل در حال اجرا میب اشد.