• +عکس
    صدای شما: وضعیت نامطلوب فلکه ورودی رضوانشهر ساماندهی شود
    رفیعی از رضوانشهر با ارسال عکسی از فلکه ورودی رضوانشهر از وضعیت کنونی این فلکه گله‌مند‌است.