• غیبت محیط‌زیستی ها در اولین جلسه شورای سلامت اشکذر
    اولین جلسه شورای سلامت شهرستان اشکذر در سال جاری با غیبت نمایندگان اداره محیط زیست همراه بود.