• تقدیر از عوامل برتری شورای آموزش و پرورش
    در جلسه فوق العاده شوراي آموزش و پرورش شهرستان اشكذر از عوامل كسب رتبه ممتاز استاني تجليل شد .