تقدیر از عوامل برتری شورای آموزش و پرورش
در جلسه فوق العاده شوراي آموزش و پرورش شهرستان اشكذر از عوامل كسب رتبه ممتاز استاني تجليل شد .