• با حضور نماینده مردم در مجلس و فرماندار اشکذر صورت گرفت؛
    بررسی مشکلات واگذاری زمین های منطقه زرین شهر اشکذر
    فرماندار اشكذردر جلسه بررسی مشکل زرین شهر تاکید کرد: ادارات مرتبط عليرغم محدوديت هاي قانوني و فرآيند طولاني واگذاري زمين به متقاضيان، نسبت به حل اين مشكل به عنوان يك معضل اجتماعي در شهرستان اقدام نمايند.