• شهروند خبرنگار/
    برگزاری مسابقات تنیس روی میز مدارس شهرستان رده ابتدایی
    مسابقات تنیس روی میز مدارس شهرستان در رده ابتدایی با حضور سه آموزشگاه برگزار شد.