• در اولین جلسه شورای اسلامی شهر اشکذر با شهردار جدید مطرح شد؛
    از تعریض خیابان معلم تا احداث ساختمان جدید شهرداری اشکذر
    اولین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اشکذر با مهدی جعفری پور اشکذری شهردار جدید اشکذر در دفتر وی برگزار شد.