• تو فقط سهمیه ام را دیدی…
    وقتی در مهمانی ها و جمع ها ، طعنه های رسیدگی و سهمیه و امکانات و... بر سرم خورد و درد ضربه چوب ها و شلاق های بعثی ها را به یادم آورد...