• ساباط اندیشه و مذهب/
    در «روز هشتم» محرم بر امام حسین (ع) چه گذشت؟
    در روز هشتم محرم سال 61، عبیدالله پیکی نزد عمر بن سعد فرستاد که به من خبر رسیده حسین چاه می‌کند و آب به دست می‌آورد!