آیین ملکوتی پرفیض اولین شب لیالی قدر در مساجد اشکذر
آیین ملکوتی پرفیض اولین شب لیالی قدر در مساجد اشکذر با حضور اقشار مردم برگزار شد.