• Sabat

  • شب چهارم محرم در اشکذر از دریچه دوربین
    همزمان با سراسر کشور مردم اشکذر در شب چهارم محرم با حضور در حسینیه ها و تکایا به عزاداری سرور و سالار شهیدان پرداختند.