رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
آلودگی هوا در افزایش سکته‌های قلبی و مغزی نقش موثری دارد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: آلودگی هوا تاثیری مستقیم و موثری بر افزایش غلظت خون و در نتیجه افزایش سکته های قلبی و مغزی دارد.