• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • نصب سنگ تاریخی در محراب مسجد جامع اشکذر
    سنگ تاریخی محراب مسجد جمعه اشکذر پس از مرمت و بازسازی در محل خود در محراب این مسجد نصب شد.