• سفیر چین در ایران:
    یزد از همه شهرهای ایران زیباتر است
    سفیر چین در ایران، یزد را از همه شهرهای ایران زیباتر توصیف کرد و تاریخ آن را اعجاب برانگیز خواند.