• طي 24 ساعت گذشته:
    یزد ۵ مرتبه لرزید
    در 24 ساعت گذشته، زلزله هاي كوچك و بزرگ پنج مرتبه مناطق مختلف استان يزد را به لرزه درآورد