• زیرسازی و آسفالت معابر زرین شهر اشکذر به روایت تصویر
    عملیات زیرسازی و روکش آسفالت معابر زیرسازی و آسفالت معابر زرین شهر اشکذر انجام شد.