• آمار

  • 5,043
  • 318
  • 12,367
  • 714

 • روز طبیعت در اشکذر به روایت تصویر
  حضور مردم اشکذر و مهمانان نوروزی در پارک اشکی و کوه ریگ در روز طبیعت.