• گزارش تصویری(5)
    عزاداری عاشورای اشکذر به روایتی دیگر
    تجلی گاه عشق حسینی بین مردم اشکذر در روز عاشورا با برگزای مراسمی باشکوه نمایان شد.