رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر خبر داد:
تصویب رشته ژنتیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر
با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رشته کارشناسی پیوسته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به تصویب رسید.