• Sabat
  • نظرسنجی

    آیا با توسعه صنایع آلاینده و پر آبخواه در شهرستان اشکذر، حتی با نظارت محیط زیست موافقید؟


  • سومین بازدید فرماندار اشکذر از اصحاب رسانه یزد
    فرماندار اشکذر در سومین بازدید از اصحاب رسانه استان با حضور در دفتر هفته نامه فرهنگی، اجتماعی ملک یزد، در جریان روند کار این هفته نامه قرار گرفت.