• شعار علیه شاه برای اولین بار در اشکذر/حمله ساواک به مردم یزد با نارنجک
    محمد حسین پیشداد از دانشجویان دانشگاه تهران در سال 57 از خاطرات انقلاب می گوید از شعار علیه شاه برای اولین بار در اشکذر تا حمله ساواک به مردم یزد با نارنجک،
    برگی از تاریخ انقلاب اشکذر (2)
    از اتاق انقلاب و پخش اعلامیه و رساله امام تا نامگذاری خیابان ها
    محمد حسین پیشداد از دانشجویان دانشگاه تهران در سال 57 از اتاق انقلاب و پخش اعلاميه و رساله امام تا نامگذاري خيابان های اشکذر در زمان طاغوت می گوید.