• فداکاری راننده بیل مکانیکی، جان کارگر اشکذری را نجات داد
    یک کارگر حفاری در اشکذر که مشغول حفر چاه به منظور رفع مشکل ترکیدگی لوله آب بود، در اثر ریزش دیواره چاه زیر انبوه خاک ها گرفتار شد که با از خود گذشتگی راننده بیل مکانیکی جان سالم به در برد.