• رئیس مرکز فنی حرفه ای شهرستان اشکذر خبر داد:
    راه اندازی ۱۰ رشته جدید در فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر
    رئیس مرکز فنی حرفه ای شهرستان اشکذر از راه اندازی و تجهیز 10 رشته جدید در 6 ماهه دوم سال در فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر خبر داد.