• رئیس شورای شهر اشکذر خبر داد:
    برداشت‌های بی رویه از چاه های آب اشکذر جهت تامین آب استان یزد
    رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر با بیان اینکه برداشت آب از چاه های آب اشکذر تاکنون هیچ مزیتی برای این شهرستان در پی نداشته است، تصریح کرد: اگر چنین اتفاقی در سایر شهرستان های مجاور استان رخ می داد، آیا مسئولین در ازای آن هیچ امتیازی را برای آن شهرستان قائل نمی شدند.