• رئیس جدید دانشگاه علم و هنر اشکذر منصوب شد
    با حکمی از سوی ریاست دانشگاه علم وهنر یزد، رئیس جدید دانشگاه علم وهنر اشکذر منصوب شد.