• رئیس ثبت‌احوال اشکذر:
    ودیعه گذاشتن کارت ملی و شناسنامه جرم است
    رئیس ثبت‌احوال اشکذر گفت: شناسنامه و کارت شناسایی ملی یک مدرک معتبر دولتی بوده و به ودیعه گذاشتن آن جرم محسوب می‌شود.
    رئیس اداره ثبت احوال اشکذر خبر داد
    «امیر علی» و «فاطمه» نام های پرطرفدار در شهرستان اشکذر
    رئیس اداره ثبت احوال اشکذر در خصوص بیشترین اسامی انتخاب شده از سوی والدین برای فرزندانشان گفت: انتخاب نام امیر علی در بین نوزادان پسر و فاطمه در بین نوزادان دختر، ازجمله بیشترین اسامی استفاده شده است.