• دکتر محمود فتوحی فیروزآباد گزینه قطعی ریاست دانشگاه شریف شد
    عضو کمیته 7نفره انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد: دکتر فتوحی به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی شریف انتخاب شد.